CLASICOS

Classic Manhattan

Classic Manhattan

$13

Classic Old Fashion

Classic Old Fashion

$13

La water

La water

$13

Long Beach Ice Tea

Long Beach Ice Tea

$13

Long Island Ice Tea

Long Island Ice Tea

$13

Mai Tai

Mai Tai

$13

Tokyo Tea

Tokyo Tea

$13